• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Nesúhlas s vyhlásením, že veriaci sa majú dať povinne zaočkovať v záujme spoločného dobra

Nesúhlas s vyhlásením, že veriaci sa majú dať povinne zaočkovať v záujme spoločného dobra

Stanovisko občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI

k vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19,

ktoré bolo uverejnené 8. 12. 2020 na www.tkkbs.sk

 

    V Bratislave, na sviatok Loretánskej Panny Márie 10.12.2020

 

Vážení členovia Konferencie biskupov Slovenska,

ľudský život je „dobro, dané Bohom“. Medzi všetkými telesnými dobrami život človeka je na prvom mieste. Je to podmienka a základ ostatných dobier. Tento život nám zveril Boh do opatery a máme povinnosť si ho chrániť. Hodnota ľudského života je tak významná, že katolícka morálka dokonca dovoľuje sebaobranu pred protivníkom, ktorý by nás ohrozoval na živote.

Súhlasíme, že súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia, ako aj hľadanie účinných očkovacích vakcín, ale tie musia byť bezpečné a v súlade s garantovanými ľudskými právami a etickým kódexom, to znamená rešpektujúce subjektívne svedomie každej osoby.

Aj napriek tomu, že nie sme proti očkovaniu ako takému, keď bude jasne preukázané, že je bezpečné, oprávnene sa však pýtame: koľko ľudí sa vyliečilo z COVIDU-19, hoci neexistuje špeciálny liek alebo vakcína? Nie je aj toto dôvod, prečo je očkovanie zbytočné? Napokon experti sa v podstate už rok nevedia dohodnúť, čím liečiť nakazených, ale presne vedia, čím očkovať zdravých.

1. Vyjadrujeme však nesúhlas s tvrdením, že veriaci majú bezvýhradne dôverovať vedeckým tímom a farmaceutickým firmám, akoby v týchto tímoch boli tí najlepší, najhumánnejší a maximálne zodpovední ľudia.  

KBS asi prehliadla, že firmy, ktoré produkujú vakcíny proti COVID-19 čelia mnohým žalobám za ublíženie na zdraví a musia nahrádzať škody. Tieto firmy pritom nechcú prevziať zodpovednosť za škody spôsobené vakcínami proti COVID-19 a zodpovednosť má podľa nich prevziať štát, to znamená všetci daňoví poplatníci, o čom sa verejne zmienil aj samotný minister zdravotníctva.

My kresťania katolíci by sme mali viac dôverovať Bohu a Božiemu slovu ako ľuďom, ktorí mnoho ráz nemajú s vierou nič spoločné a ich cieľom je dosiahnuť čo najväčšie zisky. KBS asi prehliadla aj to, že vo svete existujú aj eticky bezpečné vakcíny.

2. Nesúhlasíme s tým, že veriaci sa majú dať povinne zaočkovať v záujme spoločného dobra. Sme presvedčení, že spoločné dobro je súhrnom podmienok, aby sa každý človek mohol slobodne rozvíjať a rásť v ľudskosti. V záujme spoločného dobra je morálne neprípustné ublížiť niekomu na zdraví alebo dokonca siahnuť niekomu na život. Spoločné dobro utilitárne chápané je príznačné totalitným systémom, akým bol napr. nacizmus a komunizmus. Takto vnímal spoločné dobro aj židovský veľkňaz Kajfáš, ktorý sa pred veľradou vyjadril o potrebe zabiť Ježiša: „Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ“ (Jn 11,50).

3. Nemôžeme súhlasiť, že sa nás to netýka a nemáme sa starať, akým spôsobom bola vakcína pripravená. Vakcíny pripravované „s použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratových plodov“ tesne po aborte sú neetické. Považujeme to za skryté podsúvanie legalizácie umelých potratov. Morálne princípy v žiadnom prípade nepripúšťajú takéto predlžovanie života jedného človeka na úkor druhého, jedine s výnimkou dobrovoľného sebaobetovania. Znova sa pýtame: Je skutočne problém pre farmaceutické firmy získať dnes biologický materiál etickým spôsobom a nestavať súčasný vývoj na potratených deťoch v 60. až 70. rokoch minulého storočia?

Navyše tvrdenia niektorých vedcov spochybňujú spoľahlivosť a bezpečnosť narýchlo pripravovaných vakcín. Podľa vyjadrenia viacerých odborníkov hrozí, že tieto vakcíny spôsobia vážne zdravotné problémy a dokonca trvalé genetické zmeny. Obávame sa tiež, že bude naplnená vízia zotročenia človeka a jeho úplná kontrola, ktorú súčasné moderné technológie už vedia zabezpečiť. Avšak vo Svätom písme je napísané aj toto: „Všetci... prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a nik nemôže kupovať alebo predávať iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena... číslo je 666“ (por. Zjv 13).

Testovanie, očkovanie, prípadne budúce čípovanie, musí byť výsostne na dobrovoľnej báze. Každý človek ako osoba je totiž slobodným bytím a rozhoduje sa na základe svojho svedomia, lebo: „V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca... Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon... Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri“ (por. Gaudium et spes, 16; KKC 1776). „Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne“ (KKC 1778). Človek má právo konať slobodne podľa vlastného svedomia a podľa neho urobiť morálne rozhodnutia. „Preto nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti“ (por. Dignitatis humanae, 3. AAS 58 (1966), 932).

Čakali by sme, že KBS sa skôr vyjadrí k neprimeraným spôsobom riešenia tzv. pandémie zo strany volených i nevolených orgánov, ktoré spôsobujú vážne škody v oblasti hospodárskej, kultúrnej i morálnej: Nezmyselné lock-downy obrali mnohých o príjmy. Zdraví ľudia sú zatváraní v karanténe. Ktorí majú iný názor, sú neúctivo znevažovaní. Chorí ľudia sú odsúvaní pri poskytovaní základnej lekárskej starostlivosti, pretože prednosť majú tí s COVIDOM 19. Naše zdravé deti nemôžu chodiť do školy a distančné vzdelávanie je nedostatočne. K zomierajúcim sa nepripúšťajú kňazi, aby ich pripravili na večnosť...... Miesto toho, aby vláda riadila našu krajinu, rieši iba COVID-19. Aby riešila problémy ľudí, tak vytvára nové problémy. Ľudia na Slovensku sa prepadávajú do existenčnej chudoby a žiaľ zúfalé časy ich vedú a ešte viac budú viesť k zúfalým činom.  

Takzvaná pandémia COVID-19 nie je dôvod na obmedzovanie ľudských práv a slobôd. Naopak, je podľa nás príležitosťou pre veriacich kresťanov katolíkov, vrátane Vás biskupov, a tých spomedzi nás, ktorí sa verejne vyjadrujú v katolíckych či iných médiách, aby sme sa neodklonili od právd viery a morálnych princípov, za ktoré naši predkovia boli ochotní trpieť a obetovať aj vlastné životy.

Uvedomujeme si, že naša milované Slovensko stojí pred veľmi ťažkou budúcnosťou. Nie je nám ľahostajné, akou cestou sa Slovensko bude uberať. A v tejto situácii chceme aktívne prispieť ako slovenskí katolíci čerpajúci z bohatstva slovenského katolicizmu, ktorý vygeneroval také osobnosti ako boli Juraj Pohronec Slepčiansky, Anton Bernolák, Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák... k zveľaďovaniu spoločného dobra všetkých občanov Slovenskej republiky. Nech nám dobrotivý Pán Boh na príhovor Sedembolestnej Panny Márie na tejto spoločnej ceste pomáha.

S úctou a v modlitbách

Za občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI

 

Mgr. Miroslav Vetrík

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Ing. Marián Tkáč, PhD.