• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Výzva na dodržiavanie princípov právneho štátu a slobody vierovyznania - otvoriť kostoly

Výzva na dodržiavanie princípov právneho štátu a slobody vierovyznania - otvoriť kostoly

Vážená pani prezidentka SR
Vážený predseda Národnej rady SR
Vážený predseda vlády SR

Bratislava, 02. 02. 2021

Vec:  Žiadosť o otvorenie kostolov

Obraciame sa na Vás s naliehavou výzvou na dodržiavanie princípov právneho štátu a slobody vierovyznania, ako to garantuje Ústava Slovenskej republiky i Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou.   

Naša ústava (článok 24) zaručuje každému občanovi slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania. Každý má právo slobodne prejavovať svoju vieru a praktizovať náboženstvo (súkromne aj verejne). A z článku 2 Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou vyplýva, že Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi.

Keďže sa náboženská sloboda prejavuje predovšetkým konaním verejných bohoslužieb a účasťou na nich, zdôrazňujeme, že si neželáme, aby sa opakovalo potláčanie náboženskej slobody, tak ako to bolo v období bývalého komunistického režimu, čo priviedlo veriacich k sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 a následne do novembrových udalostí 1989. Pritom komunistická moc sa vyše 40 rokov usilovala zlikvidovať náboženský život, no nikdy si nedovolila zatvoriť kostoly. Za Vášho vládnutia však boli kostoly zatvorené v čase najväčších kresťanských sviatkov počas Veľkej noci v marci 2020. Vtedy sme to chápali ako opatrenie vyvolané neznámou chorobou, ktorú sme doteraz nepoznali. Postupne sa zatváranie kostolov stáva bežným opatrením porovnateľným vo vzťahu ku kultúrnym, spoločenským podujatiam a športovým podujatiam (divadlá, kiná, plavárne, fitnes centrá). Sväté omše pre nás katolíkov však nie sú kultúrnymi alebo športovými podujatiami, ale sú liturgickou bohoslužbou a osobným stretnutím so živým Bohom, ktorý je pôvodca, najvyššia dokonalosť a múdrosť i posledný cieľ všetkého. Zároveň je to napĺňanie nášho života v súlade s prvými tromi Božími prikázaniami z Desatora.

Už vonkoncom nevieme pochopiť, že sa zároveň umožňuje, aby 150-ti poslanci NRSR sa združovali v aule, a to v bezprostrednej blízkosti, aby pozitívni poslanci mohli hlasovať za predkladané zákony, aby sa ľudia stretávali vo vybraných obchodoch, kde sa dotýkajú tovarov, košíkov. V týchto prípadoch sa vraj nákaza nešíri. No na druhej strane v kostoloch, v ktorých ľudia sedia v predpísaných vzdialenostiach a dodržiavajú všetky hygienické predpisy, tam je z neznámych príčin obrovská hrozba nákazy.

Takže zákaz verejných bohoslužieb nemá nič spoločné s realitou. Je to šikanovanie kresťanov a obmedzovanie náboženskej slobody. A toto odmietame ako neprimerané a nespravodlivé. Vnímame to ako zamerané proti nám veriacim, čím sa cítime diskriminovaní a znevažovaní. Uvedomujete si, že takéto obmedzovanie spôsobuje celej spoločnosti nedozerné morálne a duchovné škody? Veriaci ľudia vždy stáli na strane dobra a ich aktivity boli zamerané na prospech všetkých ľudí, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o okamžitú nápravu a zrušenie zákazu verejného slávenia bohoslužieb, a to aj v súvislosti s blížiacimi sa najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami Veľkej noci. Vyzývame Vás na rešpektovanie medzinárodne uznávaných princípov náboženskej slobody i plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré majú väčšiu právnu silu, ako naše zákony. V opačnom prípade sa obrátime na Európsky súd pre ľudské práva a budeme žalovať Slovenskú republiku pre porušovanie našich ľudských práv a slobôd so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.

 

S úctou

Mgr. Miroslav Vetrík
Prof. ThDr. Helena Hrehová PhD.
Ing. Marián Tkáč PhD.

 

Na vedomie:

Konferencia biskupov Slovenska
Poslanci NR SR