Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI

Poslanie občianskeho združenia

1. Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI združuje fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo slovenského katolicizmu. Nadväzuje na duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a ich spoločníkov, na historický odkaz Veľkej Moravy, na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov v ich zápase o uznanie svojbytnosti slovenského národa a získanie slovenskej štátnosti, ako je to uvedené v preambule Ústavy Slovenskej republiky. 

2. Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI nie je viazané na žiadnu politickú stranu. Je nadstranícke. Rešpektuje a ctí si demokratické princípy a je založené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Hlavné ciele združenia

1. Vytvárať podmienky pre rozvoj každého človeka vo všetkých jeho aspektoch: po telesnej, duševnej a duchovnej stránke, pričom sa vychádza z jeho prirodzených práv.  

2. Mierniť spoločenské protiklady a usmerňovať všetky zložky v spoločnosti na podporu spoločného dobra, pričom sa bude racionálne pristupovať k zodpovednému využívaniu zdrojov.

Obsahové zameranie združenia

1. Chrániť dôstojnosť a integritu človeka od počatia po prirodzenú smrť, pričom sa prihliada na vyváženosť práv a povinností.

2. Chrániť rodinu v prirodzenom zväzku muža a ženy, pretože rodina je najprirodzenejším prostredím pre vznik nového ľudského života, miestom rozvoja a zdravého vývoja detí.

3. Podporovať rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí, pričom toto ich právo a povinnosť je výhradné, a zahŕňa rovnako právo vychovávať svoje deti v oblasti sexuality, vychádza zo zdravého prirodzeného základu, ktorý odmieta neprirodzené ideológie gender a zmenu pohlavia muža a ženy v spoločnosti.

4. Vytvárať databázu spoločenských problémov a navrhovať ich riešenie.

5. Spolupracovať s organizáciami a inštitúciami hodnotovo blízkeho zamerania, pričom na dosiahnutie určených cieľov občianske združenie vytvára spoločenskú a ideovú základňu a získava a udržiava materiálnu základňu.

6. Podporovať ochranu a rozvoj kresťanskej kultúry a tradícií.

7. Tvorivo približovať, šíriť a sprostredkovať náuku katolíckej cirkvi a jej sociálne učenie.

8. Približovať osobnosti slovenského kultúrneho, spoločenského, národného i cirkevného života.  

 

Stanovy združenia boli schválené 15. septembra 2020 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska. 6. októbra 2020 podané na Ministerstvo vnútra SR.

Registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bola vykonaná dňa 19. októbra 2020.

Číslo spisu: VVS/1-900/90-60103

 

Predseda správnej rady: Mgr. Miroslav Vetrík
historik, teológ a občiansky aktivista, autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave.

Podpredseda správnej rady: Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
profesorka morálnej teológie a filozofie, vysokoškolská pedagogička.

Podpredseda správnej rady: Ing. Marián Tkáč, PhD.
bývalý predseda Matice slovenskej a bývalý viceguvernér NBS, publicista, ekonóm

Člen správnej rady: PhDr. Marián Servátka, CSc.
bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici

Člen správnej rady: doc. PhDr. Ivan Mrva, PhD.
historik, vysokoškolský pedagóg

Člen správnej rady: Dr. René Balák, PhD. (+20.9.2021)
morálny teológ, vysokoškolský pedagóg

tajomník správnej rady: Mgr. Katarína Vetrík


Korešpodenčná adresa: 
SLOVENSKÍ KATOLÍCI, občianske združenia
Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava

Kontaktný formulár

verify

* Tento údaj je povinný