Protest proti maďarskej politizácii sakrálneho priestoru katolíckeho kostola v Nových Zámkoch

Protest proti maďarskej politizácii sakrálneho priestoru katolíckeho kostola v Nových Zámkoch

Občianske združenie Slovenskí Katolíci                 

ul. Staromestská 6/D                                                                     

811 03  Bratislava                                           V Bratislave 27. októbra 2022

 

Vážený otec biskup mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky biskup

 

My Občianske združenie Slovenských katolíkov vyjadrujeme podporu protestu novozámockých katolíkov proti politizácii sakrálneho priestoru vo farskom kostole v Nových Zámkoch zo strany maďarských organizácií, politických strán a maďarských cirkevných predstaviteľov. Aj preto sa obraciame s prosbou a žiadosťou na Biskupský úrad v Nitre a konkrétne na mons. Prof. ThDr.Viliama Judáka, PhD. biskupa Nitrianskej diecézy, aby sa z moci svojho úradu pričinil o odstránenie tejto tabule zo sakrálneho priestoru rímskokatolíckeho kostola v Nových Zámkoch. (viď. Príloha č. 1 s popisom podujatia)

Obr. Odhalenie politizujúcej tabule v katolíckom kostole v Nových Zámkoch

Zdroj: https://www.facebook.com/primatorotokarklein/posts/506013111346878

Umiestňovanie politicky motivovaných vyjadrení v katolíckom kostole je v rozpore s princípom „katolicity“ a proti duchu jednoty Cirkvi, kde ako hovorí sv. Pavol: „Už niet Žida ani Gréka“ (porov. Gal 3, 28) a podobne „niet Slováka ani Maďara“, lebo všetci sme jedno v Kristovi. Z tohto dôvodu odmietame ducha veľkomaďarskej nadradenosti predstaviteľov maďarských politických strán, organizácií, a žiaľ aj cirkví, ktorí sa „unisono“ pasujú do role obetí a požadujú, aby sa im slovenský národ  a dokonca aj vláda jednostranne ospravedlnili, ako to opakovane hlásajú na svojich politických či kultúrnych zhromaždeniach.

Takéto konanie je založené na tendenčnom výklade dejín podľa maďarských historikov a politikov a v duchu budapeštianskej veľkomaďarskej doktríny. Zamlčiavanie faktov a príčinných súvislostí je z maďarskej strany cielené, aby z toho mohli vytĺkať politický kapitál. Toto však nemá nič spoločné s Duchom Ježiša Krista. Naopak, je zneužitím náboženstva a viery na politické účely.

Výmene maďarského a slovenského obyvateľstva v roku 1947 príčinne predchádzali tragické skúsenosti Slovákov (a tiež iných národov) najprv s tvrdou maďarizáciou v Uhorsku, ktorej cieľom bola úplná likvidácia slovenského národa a jeho identity, neskôr s maďarizačnou politikou medzivojnového Maďarska voči početnej slovenskej menšine, ktorá po Trianonskej mierovej zmluve zostala v maďarskom štáte bez akýchkoľvek národných práv, tiež s revizionizmom horthyovského Maďarska, spochybňujúcim platnosť Trianonskej mierovej zmluvy (podpísanej 4. júna 1920 v paláci Le Grand Trianon vo Versailles), a napokon aj s tvrdou maďarskou politikou na okupovanom južnom Slovensku po novembri 1938.

Slovenskí katolíci v Nových Zámkoch, napriek mnohému prežitému utrpeniu a krivdám zo strany Maďarska, si neprajú umiestňovanie žiadnych politizujúcich spomienkových tabúľ v priestore kostola, ktorý je predovšetkým Božím domom. Slovenskí katolíci svoje smutné spomienky na  rabovanie, bitie, mučenie, znásilňovanie, či vraždenie a mnohoraké spôsoby dehonestácie ľudskej dôstojnosti v rokoch 1938 – 1945 zo strany maďarských žandárov a vojakov a mnohokrát aj zo strany maďarského obyvateľstva, radšej odovzdávajú do svojich modlitieb. Slováci už 84 rokov čakajú na ospravedlnenie z maďarskej strany za kalváriu, ktorou si museli prejsť len preto, že sa narodili ako Slováci a nie Maďari. Viď. dokument:

https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2022/10/Iniciati%CC%81va_2.november_84.vyrocie.pdf

Žiaľ, maďarská vláda sa stále nepoučila a robí tú istú politiku ako pred 100 rokmi. Rozosieva šovinizmus medzi okolitými národmi. Lenže šovinizmus je ako bumerang, ktorý sa vráti a dopadne na hlavy všetkých, vinných aj nevinných.

Z tohto dôvodu vyslovujeme rozhorčenie nad tým, že sa katolícky kňaz Nitrianskej diecézy nechal zmanipulovať na takúto aktivitu. Kostol patrí rovnako všetkým veriacim a nemá byť „politickým skanzenom“, v ktorom sa neustále živia manipulácie s ľudským utrpením.

Už spôsob, ako o udalosti informujú maďarské médiá naznačuje, že ide o sofistikované manipulácie, podľa ktorých tu vraj  existuje ohrozenie a nenávisť, ktoré sa majú zmierniť „osadením pamätnej tabule“. Alebo že tu v Slovenskej republike niekto chce skrášľovať vysídlenie, či tvrdiť že to nebolo zlé. Pravdou je, že nikto taký tu nie je a ani nikto neprechováva nenávisť voči Maďarom. Túto tému neustále vyrába maďarská politická scéna, aby dosiahla rozdelenie spoločnosti v Slovenskej republike v duchu príslovia „rozdeľuj a panuj“. Podnecovanie občanov maďarskej národnosti k nespokojnosti má za cieľ destabilizáciu Slovenskej republiky, čo je pravdepodobne tá „nádejná budúcnosť“, ktorú v článku spomína reformovaný farár Atilla Sasák.  (viď. Príloha č. 2 k listu)

Úctivo žiadame Biskupský úrad v Nitre o odstránenie predmetnej spomienkovej tabule, ako aj o sformulovanie účinných opatrení, ktoré zabránia v budúcnosti takýmto pokusom o politické či rasové rozdeľovanie katolíckej cirkvi.

V závere nášho listu prikladáme Prílohu č. 1 s popisom udalosti odhalenia pamätnej tabule  a Prílohu č. 2 s prekladom maďarského článku o tejto udalosti a fotografie.

Za Občianske združenie Slovenskí katolíci:

Predseda združenia: Mgr. Miroslav Vetrík

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Mg

PhDr. Marián Servátka, CSc.

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga

Za Združenie slovenskej inteligencie:

PhDr. Martin Lacko, PhD.

 

Príloha č. 1: Popis podujatia

Dňa 8.októbra 2022 maďarská spoločnosť Lászlóa Kecskésa z Komáromu (Maďarsko) odhalila vo vstupnej hale katolíckeho farského kostola Povýšenia svätého Kríža v Nových Zámkoch pamätnú tabuľu. Jedná sa o politicky koncipovanú pamätnú tabuľu, spomínajúcu Benešove dekéty v kontexte s udalosťou výmeny maďarského a slovenského obyvateľstva v r.1947.

Znenie textu na tabuli je v maďarčine a začína citátom z Jánovho evanjelia a pokračuje politickým odkazom v súlade s trendom budapeštianskej šovinistickej a iredentistickej ideológie:

Preklad z maďarčiny:            

„Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Jn 14, 1-2

Na pamiatku kvôli Benešovým dekrétom vyhnaných Novozámčanov zo svojej rodnej zeme.

Osadila spoločnosť Kecskés László 2022.

(zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=AGdOi8XcPAU )

Do tejto politicky motivovanej akcie boli zapojení a zúčastnili sa jej:

predsedníčka maďarskej spoločnosti Lászlóa Kecskésa pani András Nemes, miestni predstavitelia politickej strany Aliancia-Szövetség, Predseda Csemadoku v Nových Zámkoch József Danczi, Attila Molnár, primátor mesta Komárom v Maďarsku, za občianske združenie János Esterházy jeho predseda Károly Peczár, Otokar Klein, primátor Nových Zámkov, Zoltán Ďurčo, biskupský vikár zodpovedný za maďarských veriacich diecézy Nitra, Attila Sasák - reformovaný farár v Nových Zákoch, Attila Ákos Nagy - reformovaný farár z Komáromszőnyi (Maďarsko), Milus Ferenc - rímskokatolícky farár z Ácsu (Maďarsko)

Hlavným patrónom podujatia bol podpredseda maďarského parlamentu Sándor Lezsák, ktorého zastupoval jeho brat Lajos Lezsák.

Na podujatí vystúpilo viacero rečníkov – viď. príloha č. 1 s prekladom článku z maďarčiny. Jedným z nich bol primátor Ottokar Klein, ktorý zdôraznil na záver svojho vystúpenia: „Veríme, že zavlečení, ponížení a okradnutí Maďari na Slovensku sa dožijú ospravedlnenia od tých, ktorí sú pri moci.“

 

Príloha č. 2: Preklad článku o odhalení pamätnej tabule a fotografie z podujatia :

Zdroj: https://ujszo.com/regio/videoemlektabla-a-jogfosztottsag-eveiben-meghurcolt-ersekujvari-magyaroknak