Viera

Morálne cnosti v kontexte sv. Tomáša Akvinského

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Morálne cnosti zapadajú do mozaiky kresťanstvá ako vzácne drahokamy. Udržujú a verifikujú živosť viery a heroickosť kresťanov prostredníctvom dobrých skutkov.  

O Kristovi Kráľovi

Encyklika ctihodného pápeža Pia XI. Quas Primas (1925)

 

"Nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať sa panstvu nášho Spasiteľa."

O možnostiach, zmysle, limitoch a zodpovednosti

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.


Morálno - filozofická úvaha
Premýšľať o možnostiach, o zmysle, limitoch a zodpovednosti znamená, že človek vie o tom, že je „výnimočným bytím vo svete“.

Pokoj a vojna – kontrastné reality – z pohľadu morálky

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.


Agresia má dnes mnoho podôb, ako aj falošných a ľstivých ospravedlnení, ktoré sa odvíjajú od žalôb za porušovanie ľudských práv, za obhajovanie tzv. univerzálnych princípov spravodlivosti až po pokrytectvá o ochrane a zachovaní hodnôt, alebo odvolávania sa na morálnu povinnosť chrániť nevinných, ako aj humanitárne intervencie.

Realisticky o tradičnej aj progresívno-liberálnej morálke

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Nezaslúžia si súčasní ľudia poznať plnú pravdu o Bohu a o človeku?  A prečo by nemali vedieť, že v tradičnej katolíckej morálnej teológii je ukrytá noblesa a elegancia, ktoré odráža vznešenosť dôstojnosti a humánnosti? Od pochopenia základných morálnych princípov sa vlastne odvíja štýl života. Morálna kvalita je schopnosťou realizovať dobro. 

„Reč na vrchu“ a blahoslavenstvá – Magna charta Nového zákona

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Na úsvite dejín Božieho kráľovstva zaznel z vrchu Ježišov mocný hlas: "Blahoslavení chudobní v duchu, plačúci, tichí, hladní a smädní, milosrdní, čistého srdca, pokojamilovní a prenasledovaní!" Či azda možno počuť čudnejšie prognózy šťastia? Takto sa pýtajú mnohí už dve tisícročia... A vnútorný hlas im jasne hovorí, že Krista nemožno obísť, lebo On s láskou predišiel nás... A tak len nemúdry si pred svetlom zakryje tvár, naivne si mysliac, že pravdu smie ľahkovážne brať... Z vrchu do údolia sa ale nesie aj „beda!“"... boháčom, nasýteným, tým, čo sa teraz smejú, ako aj tým, ktorých všetci chvália!" Každý človek bytostne tuší, že Božia logika je iná ako ľudská. Krista možno aj obísť, no nie bez osobnej ujmy. Raz príde čas a my pochopíme, že v žití sme sa s Kristom konformovať mali.

Dekalóg - Desať Božích prikázaní

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Katolícka morálka stojí na dvoch kľúčových pilieroch: na starozákonných prikázaniach daných Mojžišovi na vrchu Sinaj, a na blahoslavenstvách vyhlásených Ježišom Kristom v Programovej reči na vrchu blahoslavenstiev, ktoré sú zároveň „Magnou chartou“ Nového zákona.
Boh dal desať Božích prikázaní izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša. Izrael  sa totiž po oslobodení z Egypta stal akoby dospelým. Boh, ktorý sa prejavil ako jeho osloboditeľ, s ním uzavrel zmluvu: Izrael mal poslúchať Boha a Boh mu mal za to žehnať! Tento imperatív sa stal pre izraelský ľud záväzným a Zákon, spečatený v tejto Zmluve, milosťou a auto-epifániou Boha. Požiadavky dané Mojžišovi určovali, ako majú žiť ľudia <podľa Boha>, a teda vo svojej plnej dôstojnosti.

Morálna skúsenosť a kríza humanizmu

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 

 

Špecifikom postmoderných ľudí, keďže sa nezaujímajú príliš o formáciu svedomia, je fakt, že sú náchylní uveriť komukoľvek a čomukoľvek, aj nevzdelaným, neskúseným, alebo aj amorálnym ľuďom. Je to dôsledok pokrivenia pravdy, naivnosti, poverčivosti, ale aj klamstiev a hoaxov. A keďže metafyzické otázky netrápia ľudí 21. storočia a ani si ich nekladú, fascinujú ich predovšetkým „nové tváre“, o ktorých nič nevedia. Mnohí sa dokonca hrdia tým, že sú „zástancami zmeny“ a je im jedno akej.
 

Čo je špecifické, hodnotné a krásne v Katolíckej Cirkvi?

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

V kontexte 21. storočia, keď kresťania znova prežívajú ťažké časy, sa chceme v predkladanej štúdii zamyslieť nad veľkou hodnotou nadprirodzenej viery a tiež poukázať na to, čo je v katolíckej cirkvi krásne.

Eucharistia - srdce Kristovej Cirkvi

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Eucharistia je vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila.

O pravej úcte k Panne Márii

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii (Úvod)

 

Ježiš Kristus prišiel na svet prostredníctvom presvätej Panny Márie a tak isto jej prostredníctvom musí kraľovať vo svete. Mária zostala počas svojho života veľmi utiahnutá. Preto je Duchom Svätým a Cirkvou nazývaná Alma Mater – „ukrytá a tajomná Matka. Jej pokora bola taká veľká, že nemala za pozemského života silnejšiu a trvalejšiu túžbu než zostať skrytou sama sebe a ostatným stvoreniam a byť známou iba Bohu.

Jediný predpovedaný

Fulton J. Sheen: Život Krista (1. kapitola).

Dejiny sú plné ľudí, ktorí o sebe vyhlasovali, že prichádzajú od Boha, alebo že sú bohmi, alebo že prinášajú posolstvo od Boha – Budha, Mohamed, Konfucius, Kristus, Lao-ce a tisíce ďalších až po človeka, ktorý práve dnes založil dajaké nové náboženstvo. Každý z nich má právo, aby sme si ho vypočuli a zamysleli sa nad ním.

Ježiš Kristus ako historická osoba

Mgr. Miroslav Vetrík

 

O žiadnej osobnosti staroveku nie sme tak dobre informovaní ako o historickom Ježišovi z Nazaretu.